Categorie Archief 4. Voorbereiding onderzoek

doorbas

4. Voorbereiding onderzoek

Stap 4: Bepalen methode van onderzoek

De keuze voor de methode waarmee een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd kan worden is afhankelijk van:

 • Doelstellingen en bereik van het onderzoek;
 • Aard van de probleemstelling; Welke informatie wenst de organisatie te verkrijgen?
 • Tijd en middelen beschikbaar (resources, kennis, budget);
 • Imago of uitstraling die je als organisatie wilt uitstralen;
 • Beschikbare informatie over doelgroep.

Afhankelijk van de informatiebehoefte bepaal je de methode van het onderzoek.

Combinatie onderzoek

Bij een combinatie onderzoek worden methodes van een kwantitatief onderzoek gecombineerd met die van een kwalitatief onderzoek. Wanneer bijvoorbeeld vanuit een kwantitatief onderzoek een aantal aandachtspunten of knelpunten geïdentificeerd zijn, kan met behulp van een kwalitatieve methode hier dieper op worden ingegaan.

Stap 5: Beschrijven van doelgroep (respondentgroepen)

Wie “hebben een mening” of “vinden” iets van de onderwerpen die gekozen zijn als onderdeel van de onderzoeksdoelstelling. Afhankelijk van het onderzoek en de geïdentificeerde doelgroep(-en) kunnen verschillende onderzoeksmethode en vragen geselecteerd worden.

 

Maak gebruik van een eenvoudige tabel om de respondentgroepen in kaart te brengen waarbij je kunt aangeven welke onderzoeksmethode het beste aansluit.

Stap 6: Bepalen van de inhoud en thema’s van een effectieve vragenlijst

Een goede vragenlijst maken is maatwerk. Het is belangrijk dat bij het samenstellen van de vragenlijst gekeken wordt naar de huidige situatie en de gedefinieerde onderzoekdoelstelling.

Op basis van de geïdentificeerde thema’s kan de vragenlijst worden opgesteld. Omdat geen organisatie hetzelfde is het samenstellen van de juiste set van vragen maatwerk.

Bij het selecteren van de juiste set van vragen is het belangrijk om te kijken naar:

 • Vraagformulering;
 • Standaard lay-out of format om herkenbaarheid en toegankelijkheid te optimaliseren;
 • Manier van beoordelen (antwoordschaal of antwoordcategorie);
 • Valideren van de definitieve vragenlijst.

TIP: Gebruik een online survey-tool zoals SurveyMonkey, Survio, Onderzoekdoen.nl of Google Forms voor het daadwerkelijk uitvoeren van je onderzoek.

Keuze antwoordschaal

De keuze voor de antwoordschaal moet aansluiten bij je vragen. Inconsistente en onvolledige antwoordopties zorgen ervoor dat respondenten niet het juiste antwoord op de vraag kunnen geven. Dit kan resulteren in een onjuiste interpretatie van de mening van respondenten en verhoogt de kans op afhakende respondenten.

De gekozen antwoordencategorie moeten:

 • Aansluiten bij de vraag;
 • Zijn logisch en consistent;
 • Dekken alle mogelijkheden;
 • Sluiten elkaar uit;
 • Zo kort mogelijk;
 • Gebruik toegankelijke taal;
 • Vermijd vakjargon en afkortingen;
 • Passen bij het type vraag;
 • Randomiseer de antwoord categorieën (aanbieden in willekeurige volgorde).

Voorbeelden van gebruik antwoordschalen in vragenlijsten:

Stap 7: Betrouwbaarheid en validiteit beschrijven van het onderzoek

Een belangrijk onderdeel van ieder onderzoek is het beschrijven van de betrouwbaarheid en validiteit. De validiteit en betrouwbaarheid worden bepaald door de toegepaste onderzoekmethoden en zijn uiteindelijk bepalend voor de resultaten, conclusies en geïdentificeerde verbetertrajecten.

Hoe valideer je een onderzoek?

Hoewel het vaak lastig is om te bewijzen dat een onderzoek valide is zijn er wel manieren om de validiteit van een onderzoek te waarborgen of in ieder geval te vergroten:

 • Bespreek de geformuleerde onderzoeksdoelstelling en gekozen onderwerpen en thema’s met een groep deskundigen, gebruikers met als doel te komen tot inhoudelijke overeenstemming over de op te hemen thema’s;
 • Maak gebruik van minimaal twee afzonderlijke personen die de vragenlijsten controleren; aandacht voor taalgebruik, consistentie.
 • Test de vragenlijst op een kleine groep om te kijken of de vragen eenduidig zijn en dat ze worden begrepen;
 • Vraag na het invullen door respondenten of alles duidelijk was en of de antwoorden kloppen met wat ze bedoelen;
 • Stel de vragen anoniem zodat kans op sociaal wenselijke antwoorden wordt geminimaliseerd;
 • Neem interviews op en schrijf ze volledig uit voordat er verbanden en conclusies worden 
getrokken.

Hoe vergroot je de betrouwbaarheid van een onderzoek?

 • Gebruik van verschillende onderzoeksmethoden om de onderzoeksvraag te beantwoorden;
 • Gebruik van gestructureerde interviews;
 • Controleren van de resultaten door een tweede medewerker.

Stap 8: Bepalen acceptatie criteria

Voordat je begint met het uitvoeren van het onderzoek moet er ook nagedacht worden over de acceptatiecriteria van de resultaten. Wat zijn de verwachtingen m.b.t. de scores op de gekozen thema’s.

Een manier op dit te doen is door voor de gekozen “antwoordenschaal” een norm (target/doelstelling) te bepalen die is uitgedrukt in een percentage.

Benchmarking

Wanneer je voor het eerste een specifiek onderzoek gaat uitvoeren heb je helaas geen referentiekader van een eerder onderzoek. Dit eerste onderzoek zal als uitgangspunt (benchmark) gebruikt worden in vervolg onderzoeken op dit thema. Op basis van uitgangspunt (benchmark) kunt u dan zien of de resultaten na verloop van tijd veranderen.

Wanneer er geen uitgangspunt aanwezig is kun je als organisatie ook zelf een uitgangspunt te definiëren op basis van de eigen verwachtingen/wensen.

Een andere optie is om gebruik te maken van resultaten van gelijksoortige onderzoeken die door andere organisaties zijn uitgevoerd. Dit is natuurlijk niet optimaal maar kan wel helpen bij het bepalen van een eerste opzet.

Stap 9: Bepalen methode voor uitvoering onderzoek

Stap 10: Opstellen planning

Ben realistisch bij het opstellen van de planning voor het uitvoeren van het hele onderzoekstraject.

Aandachtspunten bij het maken van een planning zijn:

 • Beschikbaarheid betrokkenen;
 • Bepalen benodigde tools en kennis;
 • Beschikbare informatie m.b.t. doelgroep en wat eventueel nog uitgezocht moet worden;
 • Toevoegen tussentijdse evaluatiemomenten;
 • Bepalen communicatiemomenten (in combinatie met instructies uit communicatieplan).

Stap 11: Communicatieplan

Een belangrijk aspect wat het uiteindelijke succes van een tevredenheidsonderzoek mede bepaald is de manier waarop je in staat bent om met de verschillende stakeholders op de juiste manier te communiceren. Het uitwerken van een effectief communicatieplan is dan ook van essentieel belang.

Kijk goed welke manier van communiceren het beste werkt voor zowel de organisatie als de desbetreffende stakeholder:

 • Welke technische oplossingen zijn haalbaar voor onze organisatie en de stakeholders?
 • Zijn er specifieke culturele aspecten waar wij rekening mee moet houden?
 • Zijn er specifieke informele of formele regels waar wij rekening mee moeten houden?
 • Hoe gaan we om met interne communicatie en externe communicatie?

Belangrijk: Communiceer het communicatieplan met alle betrokkenen zodat de iedereen weet wat er verwacht wordt m.b.t. de communicatie.
Voorbeelden van communicatietechnieken die je kunt inzetten voor effectieve communicatie: